Kvalitet

                                                                                                                                                                                                    Vårgårda 2024-01-24.

                                                                      KVALITETSPOLICY  IDE-MODE AB

Vi tillser att alla medarbetare på företaget har en god förmåga att hantera alla
situationer som uppstår i våra kund- och leverantörsrelationer på ett klanderfritt och
kvalitetsmässigt sätt.
Genom detta skapar vi goda förutsättningar för långa och givande affärsrelationer
med våra kunder och leverantörer, vilket också är grunden till en god lönsamhet.
Hos oss är det viktigt att ledningen inom företaget tar ansvar för att man är lyhörd och
aktivt arbetar för att analysera kunders och leverantörers behov eller önskemål.
Detta gör att vi hela tiden stärker vår verksamhet både nu och i framtiden.
Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer via besök, mail och telefon, där vi kontrollerar att miljölagar, anställningslagar, etiska och sociala krav som vi är ålagda efterföljs.

 

          Ovanstående mål når vi genom att:
#   ställa motsvarande krav på våra leverantörer som ställs på oss själva.

#  ständigt utveckla personalens kompetens.

#  ta till vara på personalens engagemang och kunskap.

#  vi alltid skall vara lätta att nå.

#  ha ett genomgående högt kvalitetstänk.

#  ge så enkla och klara besked som möjligt.

#  kunden skall känna trygghet och kunna lita på lämnade besked.

#  eftersträva och ha som mål att alltid erbjuda marknadens bästa service.

#  i vår kundorderhantering ha flertalet kontrollplatser vilket borgar för felfria

     leveranser.

 #  ha ett så optimalt lager som möjligt som i sin tur ger kortast möjliga leveranstider.

 #   eventuella leveransavvikelser följs upp enskilt för varje sändning.

#    vid reklamation fastställa reklamationens orsak via diskussion med kund. Därefter

      fastställes ersättningsnivån på reklamationen.

      Ovanstående mål följs kontinuerligt upp med interna kontroller och personalmöten.

      Vår kvalitetspolicy revideras kontinuerligt och ansvarig i detta ärende är

      Thomas Andersson 0322-62 40 45, 0708-92 89 95. thomas@idemode.se

Ladda ner vår kvalitetspolicy här