GDPR

 

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss.

Denna policy är tillgänglig på www.idemode.se.

 

Idé Mode AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet samt behandla personlig information konfidentiellt. Idé Mode AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

 

Idé Mode AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, dokument för jobbansökan.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
 • Om du kontaktar Idé Mode AB, lagrar vi korrespondens eller kommentar, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bästa möjliga service om Ni kontaktar Idé Mode AB igen.

Idé Mode AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt och korrekt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehöriga åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Idé Mode AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Idé Mode AB i en sedvanlig och maskinläsbar form

 

Rättslig grund för behandling.

 • Idé Mode AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
 • Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Idé Mode AB kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning som är nödvändigt för att uppfylla Idé Mode AB:s åtagande enligt det aktuella avtalet.
 • Idé Mode AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Idé Mode AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde.

 • Idé Mode AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktioner från Idé Mode AB.
 • Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av personuppgiftsbiträdet.

Säkerhet.

 • Idé Mode AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
 • Idé Mode AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen samt hos personuppgiftsbiträdet med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna policy.

 • Idé Mode AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Idé Mode AB:s hemsida.

Kontaktuppgifter:

 • Personuppgiftsansvarig:
  Thomas Andersson
 • Idé Mode AB
 • Korsgatan 33
 • 447 35 Vårgårda
 • 0322-62 40 45
 • info@idemode.se